poučenie pre rodičov

Milí rodičia,

krst detí je vážne rozhodnutie a cirkevné právo mu venuje veľkú pozornosť. Venujte prosím pozornosť nasledovným poznámkam.

Sviatosť krstu sa má udeliť deťom, pre ktoré to žiadajú rodičia alebo ich právni zástupcovia, ak deklarujú, že sú veriaci, a zaviažu sa, že deti budú vychovávať vo viere, v ktorej majú byť pokrstené. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch života. Čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili. (CIC 867. Skratka CIC označuje Kódex Kánonického práva, zbierku zákonov Katolíckej cirkvi.)

Aby mohlo byť dieťa pokrstené, vyžaduje sa:

 • súhlas aspoň jedného z rodičov, alebo zákonného zástupcu;
 • opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve.
Ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod (CIC kán. 868 § 1).
Rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené, a takisto tí, ktorí prevezmú úlohu krstných rodičov, sa majú riadne poučiť o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia; farár sa má postarať, aby rodičia boli náležite pripravení (CIC 851, 867)

Takéto poučenie (nazývané aj krstná katechéza alebo náuka) zabezpečuje každá farnosť samostatne.

Informácie o termínoch v Skalitom nájdete na stránke farnosti. Pre individuálnu prípravu odporúčame nášho sprievodcu krstom.
Krst sa má spravidla sláviť v nedeľu (CIC 856). Dieťa má byť pokrstené vo farskom kostole kánonického pobytu rodičov; spravidla je to vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú (CIC 857 § 2). Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu (CIC 855). Aj s výberom mena vám pomôže náš sprievodca.

Krstní rodičia

Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života.

Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je priniesť dieťa spolu s rodičmi na krst a usilovať sa, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia (CIC 872). Môže byť iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka (CIC 873).

Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:

 • aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
 • aby zavŕšil 16. rok života;
 • aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
 • aby nebol postihnutý kánonickým trestom;
 • aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
K splneniu požiadavky viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať, patrí aj verné plnenie príkazu o povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, ako aj príkazu aspoň raz v roku sa vyspovedať.
Pokrstený nekatolík môže byť pri krste jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (CIC 874).

Je nám ľúto, ale krstným rodičom nemôže byť:

 • nepokrstený; pokrstený nekatolík;
 • kto neprijal sviatosť birmovania;
 • slobodný alebo vdovec, ktorý žije s partnerom v spoločnej domácnosti ako druh a družka;
 • len civilne zosobášený alebo bez dišpenzu zosobášený v inom než katolíckom obrade;
 • nežijúci so svojím manželským partnerom (rozlúčený, rozvedený, pokiaľ nemá dovolenie pristupovať ku sviatostiam);
 • kto svojím spôsobom života odporuje učeniu Cirkvi, dáva pohoršenie a pod.