Spoločné modlitby veriacich

Možno si vybrať buď modlitby uvedené priamo v krstných obradoch alebo niektoré z nasledovných. Vždy ich však treba ukončiť vzý­vaním svätých. Pri krste jedného dieťaťa sa príslušné texty hovoria v jednotnom čísle. Prosby sú prevzaté z Spoločné modlitby veriacich I., Trnava: SSV, 2009.

Pri krste detí I.

Kňaz: Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za tieto deti, ktoré majú prijať milosť krstu. Modlime sa aj za ich rodičov, krstných rodičov i za všetkých pokrstených.

 1. Pane Ježišu, daj týmto deťom účasť na tajomstve tvojej smrti a zmŕtvychvstania. Prosíme ťa, vyslyš nás.
 2. Udeľ im milosť znovuzrodenia a začleň ich do svätej Cirkvi.
 3. Upevni ich vo viere a urob z nich verných učeníkov a svedkov tvojho evanjelia.
 4. Pomáhaj im k svätosti života a veď ich do radostí svojho kráľovstva.
 5. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje deti.
 6. Zachovaj vo svojej láske aj rodiny týchto detí.
 7. Obnov všetkých nás tu zhromaždených, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste.

Nasledujú vzývania svätých

Pri krste detí II.

Kňaz: Bratia a sestry, ako kráľovské kňazstvo, svätý národ a vyvo­lený ľud, ktorý si Pán povolal, vzývajme všemohúceho Boha za tieto deti, ktoré dostanú milosť krstu, za ich rodičov aj krstných rodičov i za všetkých pokrstených.

 1. Pane, svätým krstom včleň tieto deti do svojej Cirkvi. Prosíme ťa, vyslyš nás.
 2. Pane, tieto deti boli poznačené znakom kríža; daj, aby počas celého života verejne vyznávali Krista, Božieho Syna.
 3. Pane, krstom urobíš tieto deti účastnými na Kristovej smrti a jeho pochovaní; daj, aby mali účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní.
 4. Prosíme ťa, Pane, za rodičov a krstných rodičov týchto detí: daj, aby svoje deti správne poučovali a dávali im dobrý príklad; a deťom daj milosť, aby rástli v láske k Cirkvi.
 5. Pane, obnov nás, aby sme si všetci živšie uvedomili milosť krstu.
 6. Daj, aby všetci Kristovi učeníci, ktorí sa krstom stali jedným telom, zotrvali v jednote viery a lásky.

Nasledujú vzývania svätých

Pri krste detí III.

Kňaz: Bratia a sestry, prosme milosrdného Pána Ježiša za tieto deti, ktoré majú prijať milosť krstu; prosme aj za ich rodičov, krst­ných rodičov i za všetkých pokrstených. Volajme: Pane, vyslyš nás.

 1. Aby sa títo maličkí svätým krstom stali Božími deťmi, prosme Pána.
 2. Aby sa stali ratolesťami zaštepenými do pravého viniča, ktorým je Kristus, prosme Pána.
 3. Aby sa stali vernými učeníkmi Krista, prosme Pána.
 4. Aby zachovávali Kristove príkazy, zotrvávali v jeho láske a všetkým verne ohlasovali evanjelium, prosme Pána.
 5. Aby ospravedlnení milosťou Krista, Spasiteľa, dosiahli dedičstvo večného života, prosme Pána.
 6. Aby rodičia a krstní rodičia učili tieto deti poznávať a milovať Pána Boha, prosme Pána.
 7. Aby všetci ľudia mali účasť na krstnom znovuzrodení, prosme Pána.

Nasledujú vzývania svätých

Pri krste detí IV.

Kňaz: Bratia a sestry, ako kráľovské kňazstvo, svätý národ a vyvo­lený ľud, ktorý si Boh povolal, vzývajme všemohúceho Boha za tieto deti, ktoré dostanú milosť krstu, za ich rodičov, krstných rodičov i za všetkých pokrstených. Volajme: Pane, vyslyš nás.

 1. Aby tieto deti boli svätým krstom prijaté za milované Božie deti, prosme Pána.
 2. Aby zrodené z vody a z Ducha Svätého vždy žili v tomto Duchu a ukazovali ľuďom nový život, prosme Pána.
 3. Aby vládali premôcť nástrahy diabla a hriešne sklony, prosme Pána.
 4. Aby milovali Pána Boha z celého srdca, z celej duše, celou mysľou a zo všetkej sily a blížneho ako seba samého, prosme Pána.
 5. Aby sme vedeli týmto deťom vydávať svedectvo o našej viere, prosme Pána.
 6. Aby všetci veriaci v Krista svojím mravným životom vždy a všade uctievali znak kríža, ktorý dostali pri krste, prosme Pána.

Nasledujú vzývania svätých
Prosby prevzaté z Obrady krstu detí a Sobášne obrady, Trnava: SSV. 1976.

Modlitby veriacich I.

Kňaz: Prosme milosrdenstvo Kristovo za týchto maličkých, za ich rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených.

 1. Pane, daj, aby sa tieto deti z vody a z Ducha Svätého znovuzrodili pre život večný. Prosíme ťa, vyslyš nás.
 2. Daj, aby sa stali živými údmi tvojej Cirkvi.
 3. Daj, aby vždy počúvali a zachovávali tvoje sväté evanjelium a vydávali o ňom svedectvo.
 4. Daj, aby sa raz dožili radostnej účasti na oltárnej obete.
 5. Daj, aby milovali Pána Boha a svojich blížnych, ako si ty prikázal.
 6. Prosíme ťa, Pane, za rodičov týchto detí a za všetkých, ktorí budú vplývať na ich život: daj, aby žili opravdivým kresťanským životom, aby deti podľa ich príkladu rástli vo svätosti a múdrosti.
 7. Pane, daj, aby všetci tvoji učeníci žili vždy v jednote viery a lásky.

Nasledujú vzývania svätých.

Modlitby veriacich II.

Kňaz: Bratia a sestry, ako kráľovské kňazstvo, svätý národ a vyvolený ľud, ktorý si Pán povolal, vzývajme milosrdenstvo všemo­húceho Boha za tieto deti, ktoré dostanú milosť krstu, za ich rodičov aj krstných rodičov i za všetkých pokrstených.

 1. Pane, svätým krstom včleň tieto detí do svojej Cirkvi. Prosíme ťa, vyslyš nás.
 2. Pane, tieto deti boli poznačené znakom kríža; daj, aby cez celý život verejne vyznávali Krista, Syna Božieho.
 3. Pane, krstom urobíš tieto deti účastnými na Kristovej smr­ti a jeho pochovaní; daj, aby mali účasť aj na jeho zmŕtvych­vstaní.
 4. Prosíme ťa, Pane, za rodičov a krstných rodičov týchto detí: daj, aby svoje deti správne poučovali a dávali im dobrý prí­klad; a deťom daj milosť, aby rástli v Cirkvi ako jej živé údy.
 5. Pane, obnov nás, aby sme si všetci živšie uvedomili milosť krstu.
 6. Daj, aby všetci Kristovi učeníci, čo sa krstom stali jedným telom, zotrvali v jednote viery a lásky.

Nasledujú vzývania svätých.

Modlitby veriacich III.

Kňaz: Milí bratia a sestry, prosme milosrdného Pána Ježiša za tieto deti, ktoré majú prijať milosť krstu; prosme aj za ich rodičov aj krstných rodičov i za všetkých pokrstených.

 1. Aby sa títo maličkí svätým krstom stali Božími deťmi, pros­me Pána. Pane, vyslyš nás.
 2. Aby sa stali ratolesťami zaštepenými do pravého viniča, kto­rým je Kristus, prosme Pána.
 3. Aby sa stali vernými učeníkmi Krista, prosme Pána.
 4. Aby zachovávali Kristove príkazy, zotrvávali v jeho láske a všetkým verne ohlasovali evanjelium, prosme Pána.
 5. Aby ospravedlnení milosťou Krista Spasiteľa dosiahli dedič­stvo večného života, prosme Pána.
 6. Aby rodičia a krstní rodičia učili tieto deti poznávať a milo­vať Pána Boha, prosme Pána.
 7. Aby všetci ľudia mali účasť na krstnom znovuzrodení, pros­me Pána.

Nasledujú vzývania svätých.

Modlitby veriacich VI.

Kňaz: Bratia a sestry, ako kráľovské kňazstvo, svätý národ a vyvo­lený ľud, ktorý si Boh povolal, vzývajme milosrdenstvo všemo­húceho Boha za tieto deti, ktoré dostanú milosť krstu, za ich rodičov aj krstných rodičov i za všetkých pokrstených.

 1. Aby tieto deti boli svätým krstom prijaté za milované Božie deti, prosme Pána. Pane, vyslyš nás.
 2. Aby zrodené z vody a z Ducha Svätého vždy žili v tom Duchu a ukazovali ľuďom nový život, prosme Pána.
 3. Aby vládali premôcť nástrahy diabla a hriešne sklony, pros­me Pána.
 4. Aby milovali Pána Boha z celého srdca, z celej duše, celou mysľou a zo všetkej sily a blížneho ako seba samého, prosme Pána.
 5. Aby sme vedeli týmto deťom vydávať svedectvo o našej vie­re, prosme Pána.
 6. Aby všetci v Krista veriaci svojím mravným životom vždy a všade vyznávali znak kríža, ktorí dostali pri krste, prosme Pána.

Nasledujú vzývania svätých.

Modlitby veriacich V.

Kňaz: Prosme milosrdenstvo Kristovo za týchto maličkých, za ich rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených.

 1. Pane, daj, aby sa tieto deti z vody a z Ducha Svätého znovu­ zrodili pre život večný. Prosíme ťa, vyslyš nás.
 2. Daj, aby sa stali živými údmi tvojej Cirkvi.
 3. Daj, aby vždy počúvali a zachovávali tvoje sväté evanjelium a vydávali o ňom svedectvo.
 4. Daj, aby sa raz dožili radostnej účasti na oltárnej obete.
 5. Daj, aby milovali Pána Boha a svojich blížnych, ako si ty prikázal.
 6. Prosíme ťa, Pane, za rodičov týchto detí a za všetkých, ktorí budú vplývať na ich život: daj, aby žili opravdivým kresťan­ským životom, žeby deti podľa ich príkladu rástli vo svätosti a múdrosti.
 7. Pane, daj, aby všetci tvoji učeníci žili vždy v jednote viery a lásky.

Nasledujú vzývania svätých.