Čo ponúkA vášmu dieťatku naša Cirkev?

Povedzte Bohu, čo si žiadate od Cirkvi. Dnes to môžete urobiť aj touto modlitbou:

Pane, od Cirkvi si žiadame pre naše dieťa krst, lebo túžime, aby sa mu dostalo v živote to najvzácnejšie: vzťah a spoločenstvo s Tebou teraz a navždy. Želáme si preň vieru. Túžime preň po večnom živote. Veríme, že Ty mu to všetko môžeš a chceš dať. Ďakujeme Ti, Pane, už dnes za všetky budúce dary. Amen.

Čo si žiadate od Božej Cirkvi pre vaše dieťa? To bude hneď druhá otázka, ktorú vám pri krste položíme. A vy sa možno pýtate, aká je naša ponuka. Čo môže Cirkev dať vášmu dieťatku?

Niektorí rodičia žiadajú o krst dieťatka kvôli atmosfére, vôni kadidla, peknej slávnosti alebo jednoducho preto, že to tak má byť. Cirkev môže dať vášmu dieťatku omnoho viac než len malú milú slávnosť, po ktorej zostane pár fotiek na facebooku. Môže mu dať všetko čo potrebuje, aby malo večný život. Ak bude o to stáť. Tak to totiž Matke Cirkvi prikázal Ježiš:

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“ (Mk 16,15-16)

Krst je dôležitý

Cirkev môže vášmu dieťaťu udeliť sviatosť krstu. Ním sa stane jedným z nás, kresťanom či kresťankou. Tým sa mu otvorí cesta k celému pokladu viery, ktorý Cirkev uchováva, stráži, rozvíja a z ktorého obdarúva svoje deti. Cirkev ho chce dopriať každému, pretože „kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený“ (Mk 16,16).

Aký poklad? Na prvom mieste sú to sviatosti, okrem krstu je to birmovanie, Eucharistia, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, sviatosť manželstva a posvätného rádu. Všetko sú to viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti, ktorú môže dostať len pokrstený a len v Cirkvi. Nikde inde a nijakým iným spôsobom sa sviatosti získať nedajú. Okrem nich sú to sväteniny, požehnania, či modlitby Cirkvi za všetky jej deti.

Cirkev môže odovzdať vášmu dieťaťu vieru, ktorá je celé stáročia neporušene uchovávaná vo Svätom Písme a v Tradícii, v učení i v liturgii tak, ako ju apoštoli prijali od Krista.

Napokon Cirkev môže vášmu dieťaťu ponúknuť spoločenstvo. Katolícka cirkev je najväčším celistvým spoločenstvom na svete. V ktoromkoľvek kúte tejto planéty katolíci vyznávajú tú istú vieru, slávia liturgiu tým istým spôsobom, uctievajú toho istého Krista, Syna Božieho. A v ktoromkoľvek kúte sveta skutoční katolíci kedykoľvek s láskou prijmú vášho syna či dcéru medzi seba ako svojho brata či sestru vo viere.

Krst je brána. Prejsť bránou ešte neznamená dosiahnuť cieľ. Vychovajte svoje dieťa tak, aby verilo Kristovi a svoj život riadilo podľa neho. Lebo „kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“

Vedeli ste, že...

 • Slovenský výraz krst je odvodený od slova Kristus. Naši slovanskí predkovia, ktorí slovo krst prijali do svojho jazyka, si totiž uvedomovali, že krstom sa človek stáva akoby druhým Kristom. Alebo presnejšie, ako to hovorí apoštol Pavol Kristus žije v pokrstenom človeku. Viac si o tom môžete prečítať v druhej kapitole listu Galaťanom.
      • „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2,20)

 • V mnohých európskych jazykoch je slovo krst odvodené od gréckeho βάπτισμα [báptisma], čo znamená ponorenie. To preto, že krstíme trojitým ponorením krstenca do vody, alebo z praktických dôvodov trojitým poliatím jeho hlavy. Ponorenie má v sebe hlboký symbolický význam. Predstavuje smrť starého človeka a zrod človeka nového, ako to pripomína Pavol v šiestej kapitole Listu Rimanom.
      • „Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.“ (Rim 6,4)
      • „S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.“ (2Kol 2,12)

 • V rozhovore s Nikodémom (tretia kapitola Evanjelia podľa Jána) nazýva Ježiš krst narodením sa z vody a z Ducha Svätého. Lebo Ducha Svätého prijímame práve v krste.
      • Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3,5)